facebook
_blank
Ewa w radio
(plik .mp3 6,82 MB)
.........................................................
Ewa w TV
.........................................................
.........................................................
Każdy miesiąc się liczy

 

 

Kodeks Etyki Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych (tłumaczenie KUKP)

Preambuła

Istnienie Kodeksu Etyki zawierającego wytyczne, co do wykonywania czynności zawodowych przez konsultantów laktacyjnych i normujących ich zachowania leży w interesie osób wykonujących zawód konsultanta oraz społeczeństwa, któremu służy ich praca. Niniejsze zasady etyczne stanowią wytyczne wykonywania zawodu i określają obowiązki zawodowe konsultanta laktacyjnego wobec samego siebie, pacjentów, kolegów, społeczeństwa i jego grupy zawodowej. Celem Międzynarodowej Rady Egzaminującej Konsultantów Laktacyjnych (Internationel Board of Lactation Consultant Examiners - IBLCE) jest udzielanie wsparcia w dziedzinie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu społeczeństwa przez ustalenie zakresu i egzekwowanie kwalifikacji objętych certyfikacją oraz wydawanie dokumentów potwierdzających ich uzyskanie. IBLCE przyjęła niniejszy Kodeks, który będzie miał zastosowanie wobec wszystkich osób posiadających certyfikat Konsultanta Laktacyjnego Dyplomowanego przez Międzynarodową Radę (International Board Certified Lactation Consultant - IBCLC).

Zasady etyki w praktyce konsultanta laktacyjnego

Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny (IBCLC) będzie działał w sposób chroniący interesy pacjentów, potwierdzający społeczne zaufanie do jego/jej kompetencji oraz przyczyniający się do nobilitacji swojego zawodu.
Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny jest osobiście oceniany za swoje działania i w ramach swoich obowiązków powinien:

 1. Świadczyć usługi profesjonalnie, z zachowaniem obiektywności w odniesieniu do potrzeb i wartości poszczególnych pacjentów.
 2. Unikać dyskryminacji innych osób ze względu na rasę, wyznanie, religię, płeć, orientację seksualną, wiek czy pochodzenie.
 3. Dotrzymać w dobrej wierze zobowiązań zawodowych.
 4. Zachowywać się w sposób uczciwy, sprawiedliwy i prawy.
 5. Nie wchodzić w konflikt interesów przy osiąganiu zamierzonych celów oraz utrzymać wysoka opinię o swojej grupie zawodowej.
 6. Zachować poufność uzyskanych informacji.
 7. Opierać swoje działania na wiedzy naukowej oraz aktualnych badaniach i informacjach.
 8. Brać odpowiedzialność za swoje działania akceptować konieczność poddawania się ocenie.
 9. Rozpoznawać i dokonywać profesjonalnej oceny sytuacji z uwzględnieniem granic swoich kwalifikacji. Obejmuje to również zasięganie porad i kierowanie do odpowiednich specjalistów.
 10. Informować społeczeństwo i kolegów o swoich usługach w oparciu o rzetelne informacje. Międzynarodowy Konsultant nie będzie się reklamował w sposób fałszywy lub niejednoznaczny.
 11. Dostarczać wystarczających informacji tak, by w oparciu o nie pacjenci mogli podjąć świadomą decyzję.
 12. Dostarczać informacji na temat odpowiednich produktów w sposób, który nie będzie ani fałszywy ani mylący.
 13. Wyrażać zgodę na użycie swojego nazwiska w celu potwierdzenia odbycia porady laktacyjnej wyłącznie w sytuacji jej samodzielnego udzielenia.
 14. Przedstawiać kwalifikacje zawodowe i dokumenty potwierdzające ich uzyskanie w sposób przejrzysty, wykorzystując tytuł IBCLC jedynie wtedy, gdy certyfikat jest aktualny i zatwierdzony przez IBLCE, a starając się o pierwszy certyfikat lub jego odnowienie stosować się do wszystkich wymagań. Wobec konsultanta laktacyjnego mogą zostać podjęte działania dyscyplinarne za pomoc innym osobom w naruszaniu jakichkolwiek zasad IBLCE lub podawania się za konsultanta certyfikowanego przez IBCLC przy braku takiego certyfikatu.
 15. Zgłaszać odpowiedniej osobie lub władzom sytuacje, w których zagrożone jest zdrowie lub bezpieczeństwo kolegów, gdyż dochodzić może wtedy do naruszenia standardów praktyki i opieki.
 16. Odmówić przyjęcia jakiegokolwiek upominku, korzyści lub dowodów wdzięczności od pacjentów znajdujących się aktualnie pod opieką, co mogłoby zostać uznane za próbę wywarcia nacisku i uzyskania szczególnych względów.
 17. Ujawniać istnienie finansowego lub każdego innego konfliktu interesów w odniesieniu do organizacji dostarczających towary i świadczących usługi.
 18. Zapewnić, by na profesjonalne działania wpływu nie miały jakiekolwiek względy komercyjne.
 19. Przedstawiać potwierdzone informacje, a kontrowersyjne informacje interpretować bez osobistego nastawienia, uznając możliwość istnienia uzasadnionej różnicy zdań.
 20. Wycofać się dobrowolnie z wykonywania praktyki w przypadku wystąpienia uzależnienia od substancji chemicznych, które mogłyby wpłynąć na wykonywanie zawodu, uznania przez sąd za osobę chora umysłowo lub w przypadku fizycznej, emocjonalnej lub umysłowej niepełnosprawności mającej wpływ na wykonywanie zawodu w sposób mogący zaszkodzić pacjentowi. Uzyskać zgodę matki na fotografowanie, nagrywanie dźwięku i/lub obrazu matki i/lub jej dziecka do celów szkoleniowych lub zawodowych.
 21. Poddawać się postępowaniu dyscyplinarnemu w następujących okolicznościach: w przypadku skazania za ciężkie przestępstwo lub wykroczenie zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym prowadzona jest praktyka, a którego podstawą była nieuczciwość i które miało związek z wykonywaniem zawodu konsultanta laktacyjnego; w razie nałożenia kary przez władze krajowe, regionalne lub dzielnicowe, gdy przynajmniej jeden z powodów nałożenia kary jest tożsamy lub zbieżny z wymienianymi wyżej zasadami etyki; w przypadku nadużycia swojej pozycji w czasie wykonywania praktyki zawodowej orzeczonego przez właściwy sąd, radę przyznająca licencję lub agencję lub urząd państwowy; w przypadku pogwałcenia obowiązujących w danym czasie zasad zapisanych w Kodeksie Etyki IBLCE.
 22. Akceptować obowiązek ochrony społeczeństwa i zawodu przez przestrzeganie Kodeksu Etyki IBLCE oraz zgłaszanie przypadków rzekomego naruszenia Kodeksu w sposób zgodny z określonymi przez IBLCE zasadami oceny.
 23. Przed udzieleniem konsultacji domagać się wyrażenia zgody na omówienie problemu klinicznego i przekazanie informacji specjaliście lub lekarzowi pierwszego kontaktu.
 24. Stosować się do postanowień Międzynarodowego Kodeksu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece oraz innych rezolucji odnoszących się do pracowników ochrony zdrowia.
 25. Rozumieć, uznawać i szanować prawa własności intelektualnej, w tym miedzy innymi prawa autorskie (dotyczy to materiałów pisanych, fotografii, przezroczy, ilustracji itd.), znaków handlowych, usługowych i patentów.

Składanie skargi:
Międzynarodowi Konsultanci Laktacyjni )IBCLC) będą działać w sposób, który uzasadnia społeczne zaufanie do ich kompetencji, podnosi prestiż zawodu i chroni interesy pacjentów. W celu utrzymania rangi uzyskanego tytułu i zapewnienia właściwego wykonywania obowiązków przez osoby posiadające certyfikat, IBLCE analizować będzie przypadki wymagające interwencji Komitetu Dyscyplinarnego IBLCE zgłoszone przez Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych, członków koordynujących i nadzorujących wykonywanie zawodów medycznych, pracodawców i opinię publiczną IBLCE.
Analizowane będą wyłącznie skargi podpisane i składane na piśmie. Anonimowe informacje nie będą brane pod uwagę. IBLCE będzie się zajmować wyłącznie sprawami popartymi dowodami i zapewni stronie oskarżonej możliwość udzielenia profesjonalnej odpowiedzi na zarzuty i możliwość obrony. Skargi dotyczące spraw stanowiących przedmiot zainteresowania Komitetu Dyscyplinarnego powinny zostać nadesłane na adres:
IBLCE, Chair of the Discipline Committee
7309 Arlington Boulevard, Suite 300
Falls Church VA 22042-3215 USA